Volume graphics - Použití průmyslové počítačové tomografie k detekci a  hodnocení pórovitosti

Abstrakt článku ve Slévárenství 1/2023: Přes své značné technické a ekonomické výhody mají odlitky často nevýhodu v tom, že vykazují pórovitost, která má formu plynových pórů, pórů způsobených strháváním vzduchu a dutin vzniklých z různých příčin v průběhu tuhnutí. Cílem slévárny je minimalizace počtu a velikosti pórovitosti v odlitcích do té míry, která by neovlivňovala pozdější funkci součástí.
Pórovitost významně ovlivňuje statickou a dynamickou pevnost součásti a nesmí se přehlížet. Souvislosti článek objasňuje na několika příkladech.
Nedestruktivní metoda zkoušení využívající rentgenovou CT k trojrozměrnému stanovení a ohodnocení plynových dutin v odlitcích je detailně popsána ve směrnici  BDG P 203 z prosince 2019 (Vydává  BDG-Informationszentrum Giesserei, Postfach 10 51 44,D-40042 Düsseldorf, www.bdguss.de.)
Postup nedestruktivního zkoušení využívajícího průmyslovou CT je ukázán na příkladě tlakově odlité konstrukční součásti z oblasti hnacího ústrojí automobilu. Jsou uvedeny výsledky analýzy pórovitosti podle tabulky ve směrnici  BGD P 203 a srovnány s daty pórovitosti získanými simulací plnění formy a průběhu tuhnutí.
Statistické zaznamenávání zjištěných pórovitostí stejně jako analýzy parametrů sklonu ke vzniku  různých forem pórovitosti poskytují slevači možnosti včasného zásahu do procesu odlévání před tím, než dojde ke zmetkovitosti odlitku. 
Umělá inteligence a funkce strojového učení v systémech CT a jejich softwaru uspíší v budoucnosti automatizaci hodnocení nedostatků objemu v odlitcích ve prospěch všech, kteří se podílejí na procesu vývoje produktu a sériové výrobě. 

Zpět na články inzerentů