Odborné články - pokyny pro autory

Tyto pokyny platí pro odborné nekomerční články. Vedle toho jsou vydány oddělené pokyny pro

 • komerční články (PR články), jsou v záložce webu Pro autory – Komerční články
 • samotné inzeráty (obrazovou podobu), jsou v záložce webu Pro inzerenty – Pokyny
 • ostatní textové příspěvky typu krátkých sdělení, jsou v záložce webu Pro autory - Ostatní texty

Redakce přijímá příspěvky v českém nebo slovenském jazyce. Autorská práva přecházejí po zveřejnění na vydavatele. Po poskytnutí článku redakci Slévárenství nesmí autor bez svolení redakce nabídnout článek k publikaci jinému subjektu. Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy a úpravy délky textu. Texty nepodléhají recenzování formou peer review, text může být bez udání bližších důvodů odmítnut. Pokud je v článku uvedeno více autorů, je za autora v níže uvedeném smyslu považován autor uvedený v článku jako první.

Termín odevzdání příspěvku do redakce se řídí vydavatelským plánem zveřejněným jednak v časopise samotném, jednak na www.casopis-slevarenstvi.cz v oddíle Ediční plán.

Před vydáním časopisu obdrží autor náhled zalomeného textu ve formátu pdf k autorské korektuře. Pokud se autor k náhledu nevyjádří do čtyř pracovních dnů (včetně dne přijetí a odeslání), je text považován za schválený. Při opožděném odevzdání návrhu příspěvku autorem do redakce může být doba stanovená redakcí k autorské korektuře zkrácena.

Po vydání časopisu je každému autorovi zaslán zdarma autorský výtisk. V případě, že autor má zájem o více výtisků, požádá o to před uzávěrkou článků redakci. Cena autorského výtisku navíc je uvedena v oddíle Předplatné.

Sazbu a grafickou úpravu zajišťuje grafické studio vydavatele. Pokud by autorem předaný text vyžadoval rozsáhlejší grafickou úpravu, redakce na to autora upozorní a dohodne s ním další postup.

V případě zájmu zadavatele (autora) bude na webu časopisu zdarma uveřejněno jeho logo po dobu tří měsíců od vydání daného čísla. Svůj zájem zadavatel projeví zasláním loga redakci. Logo v tiskové kvalitě ve formátu jpg nebo png. 

Formální stránka textu

 • rozsah vždy po dohodě s redakcí
 • rozsah je určován počtem tzv. autorských stránek (nikoliv normostránek), autorská stránka je určena následovně:
  • okraje po stranách 2,5 cm, okraje nahoře a dole 2,5 cm
  • řádkování 1,5 řádku
  • font: podle volby autora, doporučený je Times New Roman nebo ARIEL
  • velikost písma max. 10
  • rozpal (vodorovná hustota písma) 0 – pokud ho autor nastavuje
 • při použití písma Times New Roman velikosti 10 je pro naplnění 1 stránky v časopise nutno počítat cca 1,6 autorské stránky, při použití písma ARIEL cca o 20 % více
 • za nadpisem článku je nutné uvést buď jméno autora/autorů, nebo uvést zadavatele, nebo obojí
 • pokud je autorů více, uvést hlavního autora jako prvního
 • obrazové přílohy zaslat odděleně i v případě, že jsou zařazeny v textu
 • u obrázků, grafů apod. musí být uveden zdroj i v případě, že zdrojem je autor
 • text ve Wordu (jakákoliv verze) pokud posíláte jen text
 • pokud jsou v článku fotografie, tabulky apod. a verze Wordu autora je vyšší než 2013, potom text dodat ve formátu wordovském i ve formátu pdf
 • rozlišení obrázků aj. min. 300 dpi ve velikosti 1:1

Obrazový materiál

 • obrázky a fotografie v tiskové kvalitě, min. 300 dpi ve velkosti 1:1, formáty: jpg, pdf, tiff, neposílat ve wordovském dokumentu
 • tabulky: v programu Word nebo Excel
 • grafy: v programu Excel
 • obrazový materiál - vyznačit v textu jejich polohu buď odkazem v textu, nebo přímo jejich vložením, to však neruší požadavek dodat je odděleně

Autor redakci zašle (pokud již tak nebylo učiněno v minulosti) – nejpozději při odevzdávání návrhu článku

 • potřebný obrazový materiál
 • příjmení, jméno, akademické tituly
 • telefon (nebude zveřejněn)
 • e-mail (na přání nebude zveřejněn)
 • jméno zaměstnavatele (na přání nebude zveřejněn)
 • pokud žádá výtisky navíc zašle fakturační údaje
  • v případě fyzické osoby – jméno, adresu bydliště a PSČ, u OSVČ i IČ, mail na který je možno zaslat fakturu
  • u společnosti – název, adresu, PSČ, IČ a spisovou značku vedenou u rejstříkového soudu. DIČ – pokud je společnost nebo OSVČ plátcem daně; mail na který je možno zaslat fakturu, doručovací adresu (pokud se liší od adresy fakturační), na kterou lze zaslat nárokový výtisk a případné výtisky navíc

Autor redakci může zaslat

 • Aktuální portrétní fotografii v elektronické podobě, v tiskové kvalitě – v případě zájmu o uveřejnění v záhlaví článku
 • Logo v tiskové kvalitě ve formátu jpg. nebo png. – v případě zájmu o bezplatné uveřejnění na webu časopisu

Osobní údaje slouží výhradně pro potřeby redakce. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů: https://www.svazslevaren.cz/…nas/o-svazu/