Slévárenství 11 - 12/2015

Slévárenství 11 - 12/2015

Nemáte zakoupený tento časopis?

Zakoupit toto číslo

Již máte tento časopis zakoupený?

Otevřít časopis

Obsah čísla Slévárenství 11 - 12/2015

 • ÚVODNÍ SLOVO / Introductory word
  • 389 H l a v i n k a , J .
  • 390 E l b e l , T .
 • VADY ODLITKŮ / Casting defects
  • 391 E l b e l , T .
   • Jak správně postupovat při diagnostice vad odlitků?
   • What is the correct way to proceed in casting defects diagnostics?
  • 395 Š e n b e r g e r , J . – C a r b o l , Z .
   • Některé otázky k výrobě vysokolegovaných ocelí se zvýšeným obsahem dusíku
   • Some questions for the production of high-alloy steels with increased nitrogen content
  • 399 H a m p l , J . – P i e k a r , D .
   • Odstranění povrchových připečenin u tenkostěnných odlitků z litiny s lupínkovým grafitem
   • Removal of the surface burn-ons from thin-walled lamellar graphite iron castings
  • 401 K o l d a , V . – L u ň á k , M .
   • Přínos použití simulačního softwaru ProCAST při řešení vad odlitku ve slévárně BENEŠ a LÁT, a. s.
   • The benefits of using the ProCAST simulation software to solve the casting defects in the foundry of the joint-stock company BENEŠ a LÁT, a. s.
  • 404 H a m p l , J . – P i e k a r , D . – T k a d l e č k o v á , M .
   • Staženiny v tenkostěnných odlitcích z litiny s lupínkovým grafitem
   • Shrinkage cavities in thin-walled lamellar graphite iron castings
  • 406 B r y k s í S t u n o v á , B . – B r y k s í , V .
   • Puchýře při lití metodou rheocasting?
   • Blisters when casting the rheocasting method?
 • PŘEKLADY / Translations
  • 409 J o a c h i m , C . a k o l .
   • Výzva vyslyšena: Problém bílých povlaků a zjizveného povrchu vyřešen
   • Challenge accepted: The problem of white coatings and the scarred surface is solved
 • PŘEHLEDOVÉ RECENZOVANÉ ČLÁNKY / Overview peer-reviewed articles
  • 412 E l b e l , T . – H a m p l , J .
   • Rybí oko a jiné vady odlitků vznikající při používání exotermických obkladů nálitků – literární přehled s komentářem autorů
   • Fish-eye and other casting defects arising from exothermic riser sleeves—literary review with comment by authors
  • 417 H o r á č e k , M . – Š m a t e l k a , J .
   • Typické vady u jednotlivých fází technologie vytavitelného modelu
   • Typical defects in individual phases of the investment casting technology
 • ODBORNÉ RECENZOVANÉ ČLÁNKY / Specialized peer-reviewed articles
  • 422 V á l k a , L . – D l o u h ý , I .
   • Vliv metalurgie na tranzitní lomové chování vysoce pevných konstrukčních ocelí
   • Influence of metallurgy on transition fracture behaviour of high-strength constructional steels
 • Z PRAXE / Articles oriented to practice
  • 427 H ř e b í č e k , L .
   • Nedestruktivní optická kontrola mikrostruktury odlitků z litiny s kuličkovým grafitem
 • FIREMNÍ PREZENTACE / Presentations of companies
  • 428 KOVOLIS HEDVIKOV, a. s.
 • RUBRIKY / Sections
  • 430 Roční přehledy / Annual overviews
  • 437 Zprávy Svazu sléváren České republiky / News from the Association of Foundries of the Czech Republic
  • 440 Zprávy České slévárenské společnosti / News from the Czech Foundrymen Society
  • 444 Ze zahraničních časopisů / From the foreign foundry journals
  • 445 Zahraniční slévárenské časopisy / Foreign foundry journals
  • 447 Slévárenské konference / Foundry conferences
  • 447 Blahopřejeme / Congratulations
  • 448 Nekrolog / Obituary
  • 449 Z historie / From the history
  • 455 CELOROČNÍ OBSAH SLÉVÁRENSTVÍ 2015 / Volume contents Slévárenství 2015
 • OBÁLKA / Cover
  • Hüttenes-Albertus CZ, s. r. o., Děčín
  • MAGMA GmbH, Pardubice
  • Ediční plán Slévárenství 2016
  • ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., Brno
 • INZERCE / Advertisements
  • 394 ALUCAST, s. r. o., Tupesy
  • 429 KOVOLIS HEDVIKOV a.s., Třemošnice
  • 425 NürnbergMesse GmbH, Düsseldorf EUROGUSS 2016
  • 388 RGU CZ s.r.o., Brno
  • 385 SSČR, 25 let
  • 439 Veletrhy Brno, a. s., Brno

Objednání elektronické verze časopisu Slévárenství 11 - 12/2015

Cena objednávaného časopisu slévárenství:

Vyplňte požadovaná pole ve formuláři

* - Povinné pole